Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Агрохімія, ґрунтознавство та землеробство

Елементи біологізації для забезпечення високої продуктивності та якості коренеплодів буряків цукрових в умовах Поділля PDF
Г. П. Войтова
Основи сталого вирощування пшениці озимої PDF
Р. В. Іваніна
Ефективність сівозмін з травами бобовими багаторічними PDF
Л. С. Квасніцька
Особливості водоспоживання цукрових буряків в умовах Правобережного Лісостепу PDF
В. П. Кирилюк
Закономірності латеральної міграції біогенних елементів за межі кореневмісного шару внаслідок інфільтрації на осушуваному дерново-підзолистому супіщаному ґрунті PDF
Г. М. Кочик, Г. А. Кучер
Методологічні підходи до організації землекористування в умовах Полісся PDF
Г. М. Кочик, Г. А. Кучер, В. В. Гуреля
Ґрунтово-кліматичні умови зони Лісостепу та їх вплив на врожайність кукурудзи та сої (на прикладі Тернопільської області) PDF
О. О. Кравчук, О. В. Гринчишин, Т. М. Шкорбот, І. M. Панькова
Раціональне використання добрив на дерново-підзолистих ґрунтах в умовах Полісся PDF
Г. А. Кучер, Г. М. Кочик
Ефективність бобово-ризобіального симбіозу та врожайність зерна сої за використання мікробного препарату та регулятора росту рослин PDF
О. М. Мурач
Вплив режиму використання на врожайність сіяних агроценозів на еродованих схилах в умовах південної частини Лісостепу Західного PDF
В. О. Оліфірович
Стабілізація органічної речовини чорнозему вилугуваного за альтернативного удобрення буряків цукрових PDF
І. А. Павук
Оптимізація системи удобрення сорго зернового PDF
К. Л. Пашинська
Трансформація органічної речовини у дерново-підзолистому ґрунті за впливу систем удобрення та мікробних препаратів PDF
Л. В. Потапенко, Л. М. Скачок, Н. І. Горбаченко
Гумусний стан ґрунтів Вінницької області PDF
В. О. Романюк
Застосування деструкторів стерні в системі органічного землеробства PDF
Ю. О. Сергєєва
Проектування автономної автоматизованої системи крапельного зрошення для умов Лісостепу України PDF
О. А. Фурманець
Вплив способів обробітку ґрунту за використання соломи на врожайність ячменю ярого PDF
М. Г. Фурманець, Ю. С. Фурманець
Елементи технології у підвищенні продуктивності буряків цукрових PDF
Р. М. Шаповаленко

Рослинництво та захист рослин

Еколого-біологічні особливості формування щільності багаторічного травостою при залуженні схилових земель PDF
М. М. Бадюк
Формування асиміляційної поверхні рослин картоплі за краплинного зрошення у Південному Степу України PDF
Г. С. Балашова, С. М. Юзюк
Введення в лабораторну культуру хижого клопа Макролофус PDF
Н. О. Бархатова
Хвороби листя ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moench) та заходи щодо обмеження їх розвитку в умовах дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН України PDF
О. В. Башта, К. Р. Швидченко
Вплив різних рівнів передполивної вологості ґрунту виноградної шкілки на якість щеплених саджанців винограду PDF
В. В. Борун
Використання павловнії (Paulownia Clone in Vitro 112) як альтернативне джерело біопалива в Україні PDF
М. О. Бровкіна, В. В. Бровкін, К. Ф. Гузь, О. М. Опанасюк
Особливості захисту хмелю від сисних шкідників PDF
О. В. Венгер
Вплив біопрепаратів у комплексі із добривами на продуктивність та ураження хворобами ячменю ярого PDF
О. С. Власюк
Вплив мікробіологічних препаратів на зараженість озимої пшениці PDF
Н. І. Гавура, І. В. Дундєва, В. П. Ярошевський
Продуктивність однорічних кормових культур у проміжних посівах при виробництві органічних зелених кормів PDF
Н. Я. Гетман, Ю. А. Векленко, С. Г. Чернецька, О. В. Бовсуновська
Перспективи застосування біологічного захисту картоплі від колорадського жука (Leptinotarsa decemlineata Say.) PDF
Ю. В. Горянська
Вплив рівня мінерального живлення на зміну біометричних показників рослин кукурудзи і сорго цукрового в одновидових і сумісних посівах PDF
М. Б. Грабовський
Функціональна діагносика сорто-підщеплених комбінувань дерев груші (Pyrus communis L.) експрес-методом індукції флуоресценції хлорофілу PDF
В. В. Груша, Ю. Б. Ходаківська, О. І. Китаєв
Біологічний метод захисту яблуні від парші в умовах Південно-Західного Лісостепу України PDF
М. В. Гунчак, A. М. Скорейко
Реакція сорго цукрового на підживлення PDF
І. М. Дзюбенко, О. О. Чернелівська, В. О. Наконечний
Вплив обробки насіння біологічними препаратами на посівні якості та врожайність пшениці м’якої озимої PDF
Д. Ю. Дубовик, A. А. Сіроштан, Л. І. Ільченко, В. І. Заболотній
Видовий склад борошнистих червеців (Pseudococcidae) у насадженнях декоративних культур Ботанічного саду імені академіка О. В. Фоміна Київського національного університету імені Т. І. Шевченка PDF
О. В. Жмур, Л. П. Кава
Продуктивність озимих проміжних посівів за весняного використання в умовах Лісостепу Правобережного PDF
Т. П. Захлєбна
Контроль сегетальної рослинності в посівах рижію посівного (Сamelina sativa) PDF
В. Я. Іванюк, A. П. Смалько
Вплив терміну зберігання наcіння льону-довгунця на його інфекційний потенціал PDF
О. Ю. Йотка, В. І. Чучвага
Продуктивність посівів буряків цукрових залежно від генотипу PDF
Л. М. Карпук, О. В. Крикунова, В. М. Караульна, Л. В. Богатир, А. А. Павліченко
Розміщення соняшника в сівозмінах короткої ротації у Південному Степу PDF
А. М. Коваленко
Вміст елементів живлення в стеблах рослин південних конопель залежно від удобрення PDF
А. М. Коваленко
Вплив строків сівби та погодних умов осіннього періоду на тривалість осінньої вегетації пшениці м’якої озимої PDF
М. М. Корхова, О. А. Коваленко, Н. Г. Цой, О. Д. Остапенко
Морозостійкість сорто-підщепних комбінувань сливи (Prunus domestica L.) PDF
В. А. Кривошапка
Вплив рістрегулюючого препарату ретенго та густоти стояння рослин на формування врожайності насіння батьківських форм кукурудзи в умовах зрошення PDF
Т. Ю. Марченко, Ю. О. Лавриненко, В. О. Боровик, П. П. Забара
Видовий склад хижих і паразитичних корисних комах-ентомофагів трофічно пов’язаних зі злаковими попелицями та злаковими цикадками (Homoptera: Aphididae, Auhenorrhyncha) на посівах пшениці озимої в умовах Лісостепу України PDF
Г. В. Мєлюхіна
Використання пероксидаз для рослин PDF
С. І. Миколів, В. О. Красінько
Optimization of reproduction of predatory pentatomidae - a path to rational nature management and conservation of biological resources PDF (English)
M. S. Moroz
Технологія вирощування сорго цукрового для виробництва біопалива в умовах Поділля PDF
О. І. Мулярчук, П. В. Безвіконний, Л. В. Кобринська
Вплив системи удобрення на біологічні параметри та продуктивність картоплі PDF
Р. О. М’ялковський
Вплив норми висіву та удобрення на врожайність квасолі звичайної PDF
Т. А. Никитюк
Екологічна оцінка сортів гороху овочевого для вирощування в регіоні Західного Лісостепу України PDF
Н. О. Норик
Формування лінійних розмірів рослин пшениці озимої залежно від сортових особливостей та оптимізації живлення в умовах Південного Степу України PDF
А. В. Панфілова, В. В. Гамаюнова
Характеристика сортів вишні селекції Дослідної станції помології імені Л. П. Симиренка ІС НААН придатних для заморожування PDF
Є. П. Постоленко
Урожайність зерна ячменю ярого залежно від моделі технологій вирощування в умовах Лісостепу Правобережного PDF
В. І. Романюк
Особливості формування продуктивності пшениці озимої за різних систем удобрення у зоні Полісся PDF
О. І. Савчук, Г. М. Кочик, Г. А. Кучер, Л. А. Бондар
Продуктивність вики ярої залежно від позакореневих підживлень азотним добривом карбамід PDF
О. В. Сереветник
Ефективність застосування дефекату в системі удобрення цукрових буряків на чорноземах реградованих Правобережного Лісостепу України PDF
А. О. Сипко, В. С. Шапран
Вплив якості води та застосування ад’ювантів на ефективність контролювання бур’янів препаратами на базі гліфосату PDF
А. М. Сичук, О. В. Гуменюк, Ж. З. Гуральчук, Є. Ю. Мордерер
Натуральна та економічна оцінки вирощування біоенергетичних культур залежно від різних систем удобрення PDF
Л. М. Скачок, Л. В. Потапенко, Н. І. Горбаченко
Формування зернової продуктивності сортами пшениці озимої під впливом мінерального живлення PDF
І. В. Смірнова
Розповсюдження багатоїдних шкідників в агрокліматичних зонах України та прогноз їх розвитку у 2018 році PDF
В. М. Стефківський, Ю. Л. Стефківська, О. І. Завальнюк
Урожайність та посівні якості насіння пшениці м’якої ярої залежно від застосування фунгіцидів PDF
В. Ю. Судденко, С. Ф. Лісковський
Адаптивність сортів ожини до посухи за умов Західного Лісостепу України PDF
Ю. Ю. Телепенько, В. О. Сіленко
Вплив бактеріально-мінерального живлення на тривалість вегетаційного періоду та врожайність насіння сої в умовах Лісостепу Правобережного PDF
О. О. Темрієнко
Видовий склад та біологічні особливості розвитку несправжніх щитівок (Coccidae: Homoptera: Insecta) у насадженнях декоративних культур PDF
Ю. Д. Терпеньова, Л. П. Кава
Ріст, розвиток та продуктивність гібридів соняшнику залежно від удобрення в умовах Правобережного Лісостепу PDF
Н. М. Тетерещенко
Удосконалення технології вирощування гороху безлисточкового морфотипу з метою адаптації її до посушливих умов PDF
Г. З. Тимошенко
Правове регулювання формування реєстру сортів рослин України PDF
С. О. Ткачик, А. А. Третьякова
Урожайність сортів сої залежно від строку і способу сівби в умовах Лісостепу Правобережного PDF
Т. В. Усенко
Оцінка вмісту важких металів у зерні пшениці озимої залежно від технології вирощування PDF
Л. В. Худолій
Ефективне використання екологічних стимуляторів росту рослин PDF
В. А. Цимбал, І. А. Соколовська
Контролювання забур’яненості посівів сорого цукрового PDF
О. О. Чернелівська, В. О. Наконечний, І. М. Дзюбенко
Особливості формування продуктивності гороху посівного за дії ретарданту хлормекват-хлорид PDF
В. М. Чорна
Урожайність нових сортів ячменю ярого залежно від норм внесення мінерального живлення та обробітку ґрунту в умовах Центрального Лісостепу України PDF
Н. В. Шагурська
Формування площі листкової поверхні рослин гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування PDF
Н. В. Шевченко
Вплив типу ґрунту та його родючості на врожайність біоенергетичних культур PDF
Р. В. Шевчук
Дорощування нестандартних відсадків фундука з використанням стимуляторів коренеутворення PDF
Н. О. Яремко
Еколого-ценотичні принципи конструювання адаптивних багаторічних агрофітоценозів в умовах Лісостепу Правобережного PDF
В. А. Ящук

Селекція, насінництво та біотехнологія

Вплив концентрації бурштинової кислоти на інтенсивність бульботворення картоплі in vitro сортів різних груп стиглості PDF
Г. С. Балашова, О. І. Котова, Б. С. Котов
Клональне мікророзмноження імбиру PDF
Н. С. Бех, М. О. Коцар, І. В. Щербіна
Порівняльна оцінка методів визначення втрати вологи зерном кукурудзи PDF
Ю. О. Бібель, Л. М. Чернобай, С. Г. Понуренко, Н. В. Кузьмишина
Показники якості зерна сортів пшениці м’якої ярої в різних екологічних зонах України PDF
Р М. Близнюк, Д. Ю. Березовський
Післязбиральна доробка насіння томата PDF
В. В. Васюта, Н. П. Косенко
Порівняльна хароктеристика за морфологічними особливостями нових сортів горіху грецького (Juglans regia L.) для врахування в подальшій селекційній роботі PDF
А. О. Гайдай, Ю. О. Божок, К. Ф. Гузь, О. В. Павленко
Вплив генотипу на калусо- та ембріогенез у культурі іn vitro пиляків цукрових буряків PDF
С. М. Гонтаренко, Г. М. Герасименко
Генетичний потенціал соняшнику однорічного в Україні PDF
Н. П. Джулай
Національні сортові ресурси кукурудзи PDF
М. Б. Душар, М. М. Таганцова, О. В. Свинарчук
Вплив обробки маточних рослин жимолості біостимуляторами на їх ризогенну активність в умоваx дрібнодисперсного поливу PDF
Я. С. Запольський, Т. В. Медведєва, Т. А. Натальчук, М. О. Бублик
Вплив насіння люпину на хлібопекарські властивості пшеничного борошна PDF
А. П. Іваницька, О. О. Бадяка, С. О. Ляшенко, Л. М. Присяжнюк
Вплив сидерації, обробки насіння та посівів біопрепаратами на врожайність сортів сої PDF
Н. В. Ковальчук
Правове регулювання виробництва і обігу насіння та садивного матеріалу в Україні PDF
А. Л. Ковчі, П. І. Шпак
Скрининг коллекционного материала льна обыкновенного (Linum usitatissimum L.) по наличию фитопатогенной микрофлоры PDF
К. П. Королев, А. А. Абетова
Способи насінництва буряка столового на Півдні України PDF
Н. П. Косенко
Динаміка накопичення врожаю картоплі сортів різних груп стиглості за двоврожайної культури в умовах зрошення на Півдні України PDF
Б. С. Котов, Г. С. Балашова, С. М. Юзюк
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин в інформаційному просторі PDF
І. В. Коховська, О. Б. Барбан, В. В. Маслечкін, В. В. Бровкін
Трансгресивна мінливість ознак продуктивності гібридів F2 пшениці твердої ярої PDF
Є. А. Кузьменко, С. О. Хоменко
Особливості проведення експертизи конюшини лучної (Trifolium prаtense L.) на відмінність, однорідність та стабільність PDF
Н. В. Курочка, Н. А. Мізерна, В. М. Матус, А. М. Носуля
Компаративний аналіз селекційної цінності лінійносортових і міжсортових гібридів конопель PDF
С. В. Міщенко
Тритикале – перспективна зернова культура PDF
В. В. Новіков, В. В. Любич, І. Ф. Улянич
Урожайність сортів пшениці м’якої озимої в залежності від ознак колосу PDF
Ю. О. Онищенко, В. К. Рябчун
Вплив генотипу на частоту регенерації рослин ріпаку (Brassica napus L.) in vitro PDF
С. О. Отрошко, О. Л. Кляченко
Особливості успадкування ознак продуктивності та технологічних якостей сировини рекомбінантними матеріалами в селекції багаторосткових запилювачів буряків цукрових PDF
О. О. Парфенюк
Особливості взаємовідносин між грибами Sclerotinia sclerotiorum de Bary та Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. – збудниками гнилей соняшнику PDF
М. Й. Піковський
Содержание фенольных соединений в зависимости от окраски зерна PDF (Русский)
Ю. В. Попов, О. Ю. Леонов
Застосування SSR-маркерів для оцінки поліморфізму ліній цукрових буряків PDF
Л. М. Присяжнюк, Ю. В. Шитікова, І. О. Сігалова, О. В. Піскова
Забезпечення бобовими «нішевими» культурами України PDF
І. В. Смульська, Т. Д. Сонець, Г. М. Воловик
Селекція зерняткових культур у МДСС імені М. Ф. Сидоренка ІС НААН на окремі ознаки якості і технологічності PDF
Л. М. Толстолік, Т. І. Красуля
Оцінка нових сортів сливи селекції Дослідної станції помології ім. Л. П. Симиренка PDF
В. В. Фільов
Характеристика інтродукованих зразків капусти (Brassica) PDF
С. М. Холод
Створення вихідного матеріалу пшениці м’якої ярої з використанням міжсортових схрещувань з різним типом розвитку PDF
С. О. Хоменко, М. В. Федоренко
Урожайність тритикале ярого та дворучок за пізньоосіннього посіву PDF
С. В. Чернобай, В. К. Рябчун, Т. Б. Капустіна, В. С. Мельник
Оцінка вихідного матеріалу для селекції хмелю звичайного (Humulus lupulus L.) в умовах змін клімату PDF
І. П. Штанько, Л. Ю. Шпакевич
Проблеми формування та отримання роялті селекціонерами в Україні PDF
Н. Б. Якубенко


Сайт представлено:

Flag Counter